kareldoorman.jpg

Was het nationalisme dat de Utrechtse studenten dreef eind 1830, begin 1831 om een vrijwillige compagnie op te richten en deel te nemen aan de strijd tegen de Belgen die de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen? Of was er sprake van een zogenaamde peer pressure, een groepsdruk, die voortkwam uit de onderlinge studentencultuur?

Op die vragen gaat de studie in van dhr. De Korte, getiteld Utrechtse studenten en de Tiendaagse Veldtocht, waar we graag aandacht aan besteden vanwege diens artikel dat over dit onderwerp ook is verschenen in Nummer 2 (2018) van ons tijdschrift Mars et Historia.

Medaillon met Vrijwillige Jagers der Utrechtse Hogeschool, 1830 (Michel Mourot, 1830, © Rijksmuseum Amsterdam)

In de inleiding schrijft De Korte: Dit onderzoek probeert te achterhalen waarom de Utrechtse studenten in 1830 hun leven wilden riskeren in een oorlog waar zij niet bij betrokken waren. Zoals boven aangetoond wordt er in de literatuur gewezen op nationalisme, en liefde voor de koning. Door in te gaan op de bronnen van de Utrechtse studenten die streden voor het vaderland in 1830 en 1831 wordt er verwacht dat er vele nationalistische gevoelens tot uiting worden gebracht. De twee hoofdvragen van dit onderzoek zullen gaan welke rol nationalisme en studentencultuur bij de aanmeldingen van de Utrechtse studenten hebben gespeeld.

Het eerste hoofdstuk zal het nationalisme in verschillende facetten onderzoeken. Eerst wordt er naar het nationalisme onder de studenten gekeken, gevolgd door orangistische gevoelens. Op het einde zal er een korte opsomming zijn. Deze vraag zal dus als het ware onderzoeken in hoeverre de bestaande ideeën standhouden. Het tweede hoofdstuk zal ingaan op de rol van studentencultuur in de aanmeldingen van de studenten, waar in de mening van de auteur, de werkelijke reden voor de aanmeldingen ligt. In hoofdstuk twee zullen eerst de randvoorwaarden bekeken worden die groepsdruk mogelijk maken. Daarna worden de handelingen ten gunste van de groep onderzocht. Hierop volgen handeling voor eigen gewin. Op het einde is er opnieuw een opsomming.

In 2017 publiceerde dhr. S. de Korte zijn bachelor thesis (Universiteit van Utrecht), getiteld Utrechtse studenten en de Tiendaagse Veldtocht: Nationalisme en studentencultuur.