vliegtuigen.jpg

Het verloop van de Slag bij Nieuwpoort (1600) mag algemeen als bekend aangenomen worden. Het Staatse leger onder leiding van prins Maurits behaalde een eclatante overwinning op het Spaanse leger. 

Ondanks dat was de zege feitelijk een Pyrrhusoverwinning, aangezien het echte doel van het Staatse leger, namelijk het bestrijden van de kaper vaart vanuit Duinkerken niet bestreden kon worden. Het was ook de laatste veldcampagne van de opstandige republiek in Vlaanderen. Een jaar later begon zelfs de belegering door Spaanse troepen van het laatste Staatse bolwerk alhier, namelijk de kuststad Oostende. Deze stad viel in 1604, en maakte daarmee een einde aan alle zuidelijke aspiraties van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

 

Niettemin is de zogenaamde Nieuwpoort campagne vanuit logistiek bevoorradingsperspectief enorm interessant, zoals dhr. Goossens heeft beschreven: 

"De organisatie en bevoorrading van een leger was al eeuwenoud, evenwel laat men meestal het begrip logistiek pas beginnen bij de legerhervormingen ten tijde van Lodewijk XIV en het hergebruik van de term bij baron Jomini voor het leger van Napoleon. Toch werd hieraan reeds ten tijde van het ontstaan van de Republiek veel aandacht besteed." 

Goossens beschrijft verder... 

"De logistiek van Maurits kan je op twee manieren bekijken. Ten eerste kan de nadruk worden gelegd op de maatschappij van de Verenigde Provinciën die bepaalde eigenschappen heeft ontwikkeld welke een vruchtbare bodem vormen voor veranderende opvattingen over logistieke systemen. Er wordt hier dus meer gekeken naar een continue evolutie en naar wat aan het militaire optreden voorafgaat. Aangezien de 80-jarige oorlog als geheel te groot is om te onderzoeken en uiteenvalt in verschillende periodes, bekijken we één scharniermoment. Dit is een benadering die ook andere historici volgen bij de bestudering van de logistiek. Het is gebruikelijk de geschiedenis van het krijgsbedrijf te bekijken vanuit een chronologisch standpunt. Belangrijke militaire acties vormen dan meestal de breuklijnen. Men mag aannemen dat daarin ook nieuwe logistieke inzichten vorm kregen. Een dergelijke indeling ligt ook nu voor de hand, omdat er een relatie is tussen het krijgsbedrijf en de aard van de logistieke uitdaging die daaruit volgt."

In 2007 schreef dhr. P. Goossens zijn licenciaatsverhandeling (Universiteit van Gent), getiteld: De Slag bij Nieuwpoort in 1600,  vanuit een Zeeuws logistiek perspectief.