f16.jpg

Recentelijk besteedden we al aandacht aan de voorlichting aan Jan Soldaat en op welke wijze de Nederlandse overheid hier op inspeelde, o.a. middels het presenteren van een officieel oorlogsbeeld in de informatie- en propagandavoorziening aan de burgers in Nederland. Ditmaal kijken wederom terug op de strijd in Nederlands-Indië voor het behoud van de kolonie, en hoe deze strijd werd gelegitimeerd naar de Nederlandse troepen, door aandacht te besteden aan de studie Een verloren strijd? van mevr. Mulbregt.

In haar inleiding schrijft ze onder andere: "Naar aanleiding van onderzoeken van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KLTV) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is extra aandacht gekomen voor de belevenissen van militairen en in het bijzonder in combinatie met hun receptie van voorlichting en propaganda. Met deze scriptie wil ik een bijdrage aan dit onderzoekgebied leveren door mij te richten op een enkel aspect van de voorlichting, namelijk de legitimering van het militair ingrijpen. Centraal staat de ontvangst van de militairen. Gezien de beperkte schaal is dit onderzoek indicatief en een aanzet tot grootschaliger onderzoek. Mij hoofdvraag luidt als volgt: In hoeverre overtuigde de legervoorlichting de Nederlandse militairen van de legitimiteit van het militair ingrijpen in Indonesië in de periode 1945-1950 en hoe kan dit worden verklaard?"

Verder schrijft ze: "In deze scriptie staat de wijze waarop de militairen de voorlichting ontvangen en hoe zij hierop reflecteerden centraal. Hoe dit beleid het gedrag van militairen en burgers beïnvloedde, laat ik grotendeels buiten beschouwing. De term ‘overtuigde’ slaat dus op ontvangst van en de reflectie op de overheidsvoorlichting, maar niet op de fysieke reactie of het gedrag van de militairen naar aanleiding hiervan."

In 2015 schreef mevr. F. van Mulbregt haar masterscriptie (Erasmus Universiteit, Rotterdam), getiteld Een verloren strijd? De reflectie van Nederlandse militairen op de legitimering van het militair ingrijpen door de legervoorlichting tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1950).