infanterie.jpg

Nadat de geallieerde operatie Veritable in februari 1945 succesvol de Rijn in Duitsland was overgestoken, ontstond er ook de kans om het oosten en noorden van Nederland te bevrijden, wat op zichzelf niet een uitgemaakte zaak was. Niettemin stootten de Canadese troepen hier door, en bereide het 2e Canadese Legerkorps de mars richting het noorden voor. Naast de Canadezen werd de opmars ook ondersteund door de 1e Poolse Tankdivisie. 

Om het succes zo optimaal uit te buiten werden er ook in Drenthe Franse parachutisten (verbonden aan de Britse Special Air Service) ingezet om zo snel mogelijk belangrijke kruispunten en bruggen te bezetten. Over deze operatie Amherst schreef de historicus Schulten een beschouwend artikel in de Militaire Spectator in 1995, getiteld De laatste luchtlandingsoperatie in Nederland: in de schaduw van de overwinning.

Franse para's stijgen in voor operatie Amherst (© Alfred Robert Saak; ARS website voor battlefield tours)

Overigens verscheen er onlangs een nieuw boek over de inzet van de Franse parachutisten, zie hiervoor de volgende link naar onze boeksignaleringen!

Al tijdens de bevrijding van Nederland eind 1944 en door lopend in het jaar 1945 ontstond er een debat tussen verschillende partijen hoe de nieuwe Nederlandse krijgsmacht moest worden opgebouwd. Aan de ene kant vond men binnen de Binnenlandse Strijdkrachten dat verzetsmensen en oorlogsvrijwilligers met een nieuw elan het voortouw moesten gaan trekken, terwijl officieren en manschappen uit het 'oude' leger van voor 1940 zich plots aan de zijlijn zagen staan en toch ook hun inbreng wilde hebben bij de opbouw.

Dat conflict tijdens de bevrijdingsperiode van Nederland wordt toegelicht door de historicus dhr. Termeer in een artikel in de Militaire Spectator uit 1995, getiteld De strijd om het nieuwe leger: rivaliteit tussen veteranen van leger en verzet in de nationale crisis van de bevrijdingsjaren 1944-1945.

Dat het eerste beleg van Breda door de Spaanse veldheer Spinola succesvol was, is algemeen bekend en eenvoudig online na te lezen. Niet alleen konden de Spaanse troepen zo vanuit het Staatse Brabant weer steden in Holland makkelijker benaderen, maar uit een internationaal perspectief kon het de Spaanse kroon ook enorme voordelen opleveren. Hoe dan?

Wel, in Oost-Europa lag destijds het machtige en enorm grote rijk van de Pools-Litouwse Gemenebest, bestuurd door de katholieke koning Sigismund. Voor de opstandige Republiek was de graanhandel in de Oostzee, ook naar dit land, een vitale en financiële levensader om te overleven. Kon Spanje de Poolse koning hiertoe verleiden? Wellicht wel toen deze zijn zoon op een Europese educatie tour zond, waarbij de jonge prins Ladislas Brussel aandeed en werd uitgenodigd om de succesvol voortgaande belegering van Breda te bezoeken.

Hoe dat uitpakte is te lezen in een artikel van de historicus Paul Hulsenboom in het erfgoed tijdschrift In Brabant uit 2018, getiteld "De kanonskogels vlogen ons om de oren!" Het bezoek van de Pools-Litouwse kroonprins Ladislas Vasa aan het Beleg van Breda in 1624.

De Vijfde Kruistocht (1213-1221) had als doel om de verloren stad Jeruzalem wederom in christelijke handen te krijgen, maar de strijdkrachten van de Koerdisch-islamitische krijgsheer Saladin bleken daarvoor te sterk. Het innemen van de vestingstad Akko in het heilige land mislukte en de kruisvaarders pasten een nieuwe strategie toe, door zich te richten op Egypte en daar een stevige voet aan de grond te krijgen en zo vanuit het zuiden op te marcheren. De stad Damietta in de Nijldelta werd belegerd en uiteindelijk ingenomen (1218-1219), zonder verder succesvol resultaat voor de militaire campagne. Bijzonder is dat hier aan o.a. Friese troepen deelnamen, waarover we al eerder berichten op deze website in 2016.

Maar hoe werden bij de verovering van Damietta vervolgens de heldendaden van een militair contingent Haarlemmers en graaf Willem I in dit epos verweven? Is er hier sprake van nep nieuws uit de latere kronieken van de Middeleeuwen!

Dat alles wordt beschreven en ontrafeld in een intrigerend onderzoek naar de bronnen en verzinsels door de historicus Moolenbroek in een artikel uit 2011 in het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, getiteld De ketting van Damietta, een Haarlems zaagschip en Willem I van Holland: over de wording en standaardisering van een kruistochtmythe.

 

Om het imperialistische gezag over Nederlands-Indië te kunnen laten gelden, moest het Nederlandse (militaire) bestuur wel kunnen rekenen op de medewerking van de plaatselijke vorsten op alle eilanden. Niet voor niks werden er dan ook gedurende de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw vele expedities en oorlogen gevoerd. Zo ook in 1905 op Zuid-Celebes waar diverse lokale koninkrijken onderling hun conflicten uitvochten en geen geld afdroegen aan het centrale gezag in Batavia. Om dit de kop in te drukken werd in dat jaar een expeditie opgezet om o.a. de grootste verzetsleider, de radja van Boni, op te pakken.

Over deze expeditie schreef de historicus Heleen Pronk een uitgebreid en van veel bijzonder fotomateriaal voorzien artikel in het jaarboek Armamentaria (2006/2007), getiteld Militaire expeditie naar Zuid-Celebes 1905-1906: foto's, officieren en geschenken.