medailles.jpg

De Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie Mars et Historia zet zich actief in voor de verspreiding en uitwisseling van kennis over de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland en de (voormalige) overzeese gebieden. Mars et Historia richt zich vanuit militair-historisch perspectief op alle militaire takken van het (Nederlandse) krijgsbedrijf door de eeuwen heen, dus landmacht, zeemacht en luchtmacht. 

De vereniging Mars et Historia publiceert een kwartaalblad, waar in elke aflevering nieuw en bijzonder onderzoek wordt gepubliceerd over militaire historie van diverse onderwerpen, die de leden zal interesseren.

De website van de vereniging biedt alle leden allerlei ontwikkelingen en nieuwswaardigheden aan, op het gebied van de (Nederlandse) militaire geschiedenis.

Mars et Historia biedt voor alle leden speciale aandacht aan bepaalde historische periodes, zoals o.a. de Napoleontische oorlogen, beide wereldoorlogen, of de koloniale krijgsgeschiedenis en de daarop volgende dekolonisatie. 

Verder organiseert de vereniging elk jaar een bescheiden aantal activiteiten rondom militair-historische thema's.

Verloor graaf Willem IV nu in de slag bij Warns in 1345 van de Friezen door een opeenstapeling van tactische fouten, of was het juist zijn inbeslagname van enkele Friese kloosters in Waterland en Westfriesland? Deze zette blijkbaar zoveel kwaad bloed bij de tot dan onderling vechtende Friezen, dat de regio's Westergo en Oostergo toch tijdelijk hun onderlinge verschillen opzij konden zetten en een verenigd Fries front tegen Willem's Hollanders konden presenteren.

Deze vraag onderzoekt de historicus dhr. Mol in een bijdrage aan het boek Negen eeuwen Friesland-Holland: geschiedenis van een haat-liefdeverhouding uit 1997, getiteld Graaf Willem IV, de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de Friese kloosters.

Al eerder besteedden we aandacht aan de persoonlijke herinneringen van Indiëgangers van het garderegiment Prinses Irene. Naast vele gepubliceerde memoires, bestaan er ook diverse websites waar de belevenissen zijn neergezet over het wel en wee van Nederlandse militairen in een roerige periode.

Eentje daarvan is die over de dienstplichtig soldaat Van den Brink actief op Sumatra en te vinden op de website Palmboom Divisie 4 R.I. "Het fiere eendje".

In een korte geluidloze film van 1928 (ingekleurd en bewerkt in high definition) zie we enkele onderzeeërs op oefening (o.a. de O10 en O11), samen met mijnenvegers en enkele MLD-vliegtuigen die onder vuur worden genomen.

De filmbeelden staan op het YouTube kanaal van Rick8888888 en zijn te zien op de volgende weblink: De Onderzeeboten der Marine in 1928 in kleur.

Eind 19e eeuw kampte de Nederlandse krijgsmacht met een tekort in de toestroom van voldoende officieren. In een poging dit positief om te buigen werd er voor jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar een kadettenopleiding opgezet, welke zich in Alkmaar zou vestigen in 1893. Met deze vorm van middelbaar militair onderwijs werd gehoopt de toestroom naar de officiersopleiding aan de KMA te vergroten.

Over deze kadettenopleiding, de totstandkoming en het dagelijkse welk en wee schreef de historicus mevr. Van de Wetering het artikel De Cadettenschool, een militaire middelbare school in Nederland, 1893 -1924.

Wie ook meer wil lezen over de opleiding van officieren aan de Koninklijke Militaire Academie in de 19e eeuw, kan hier terecht voor een studie in onze rubriek Recent Onderzoek.