vaandels.jpg

Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie

De Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie Mars et Historia heeft thans een aanvraag lopen bij de Belastingdienst om erkend te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling.

De status van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) heeft bepaalde fiscale voordelen. Giften van leden en donateurs tellen mee voor de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting. Ook bestaat de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een periodieke schenking te doen, die dan voor 100% aftrekbaar is. Een nalatenschap aan een ANBI is vrijgesteld van successierecht.

Naam van de Vereniging

De vereniging draagt de naam Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie en is opgericht op 20 augustus 1966 en erkend bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1968 (No. 50). De statuten van de vereniging zijn herzien op 21 maart 1979. De vereniging gebruikt daarnaast de naam Mars et Historia, wat ook de titel is van het kwartaalblad.

Het postadres van de vereniging is Nijverdalseweg 97, 7461 TC Rijssen;

Het e-mail adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Het adres van de website is: www.marsethistoria.nl;

Penningmeester en ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kamer van Koophandel

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408666.  Het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 816105510.

Doelstelling

De vereniging stelt zich statutair ten doel:

a. bestudering van de krijgsgeschiedenis en aanverwante hulpwetenschappen, meer in het bijzonder van Nederland en de (voormalige) overzeese rijksdelen;

b. verspreiding van de uit studie dienaangaande verkregen kennis, ook buiten de eigen kring;

c. opwekking van belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging;

d. steunverlening aan musea, korpsverzamelingen, instellingen en commissie op één of meer der interessegebieden van de vereniging;

e. desgevraagd indiening van voorstellen aangaande uniformering, tradities en ceremonieel bij de bevoegde instanties.

Hoofdlijnen beleidsplan

De vereniging tracht een verdere uitwerking te geven aan deze algemene doelstelling door:

a. studie- discussie- en ruilbijeenkomsten te houden;

b. excursies naar musea, korpsverzamelingen of andere instellingen, welke voor de leden van belang kunnen zijn, te organiseren;

c. belangrijke zaken op het interessegebied van de vereniging ter kennis van de leden te brengen;

d. het bijeenbrengen van documentatiemateriaal ten dienste van de vereniging;

e. het verlenen van morele, materiële en zo mogelijk financiële steun aan musea, korpsverzamelingen en soortgelijke instellingen;

f. het bieden van hulp bij het opzetten en in stand houden van particuliere verzamelingen en het geven van adviezen bij het inrichten van tentoonstellingen;

g. samenwerking met buitenlandse verenigingen met gelijkgerichte doelstellingen;

h. ander wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Functie en namen van de bestuurders

De vereniging heeft een bestuur dat is verkozen door de algemene ledenvergadering. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Drs. R. de Winter, voorzitter
  • H.A. Bresser, secretaris
  • Dr. W.L.M. Adriaansen, penningmeester
  • Dr. L. Ph. Sloos, lid
  • Mevr., Drs. L. Brama, lid
  • Ing. R.C. Kuenen, lid
  • Drs. T. Broos, lid

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Ook de webmaster en de  redactie van het blad Mars & Historia en auteurs van artikelen ontvangen geen financiële vergoeding.

Verslag actuele activiteiten

Publicatie van het kwartaalblad Mars & Historia;

Publicatie van de teksten in boekvorm van de inleidingen tijdens een symposium ‘Traditie en Vernieuwing’ ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan, aangevuld met andere teksten;

Jaarvergadering met ruilbeurs en bezoek aan museum;

Voorbereiding excursies;

Een website met recente informatie op een breed terrein van historie, activiteiten, publicaties e.d.;

Contacten met en ondersteuning van activiteiten van andere verenigingen op historisch en militair terrein.

Financiële verantwoording

De vereniging tracht met behulp van de contributieopbrengst van de leden tot een dekkende exploitatie te komen. In 2016 is besloten tot een verhoging van de jaarcontributie, zodat een negatief resultaat kan worden voorkomen.

Kosten blad 10.500 Contributies 9.300
Diverse kosten 900 Donaties 1.000
    Resultaat 1.100
Totaal 11.400 Totaal 11.400

 

Alle bedragen in Euro's. De cijfers betreffen het boekjaar 2015. De kosten van excursies en bijeenkomsten zijn verkregen uit ontvangen deelnemersbijdragen en om die reden niet in het financiële overzicht vermeld. Het resultaat is ten laste gebracht van het vermogen van de vereniging.